ระบบดับเพลิง ถังดับเพลิง

ระบบดับเพลิง ถังดับเพลิง

ให้บริการตรวจสอบ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump Systems ตามที่กฏหมายได้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา

ทางบริษัทได้ใช้มาตรฐาน วสท ในการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาให้แก่ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ในระบบดับเพลิงของท่าน จะทำงานได้อย่างถูกต้อง


เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Photo Tachometer Stroboscope
เครื่องตรวจวัดรอบเครื่องยนต์ระบบป้องกันอัคคีภัย
เกจวัดแรงดันน้ำ
เกจวัดแรงดันน้ำบริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิงขนาด 2 1/2”
Midtronics MDX-P300
เครื่องตรวจวิเคราะห์แบตเตอรี่ดิจิตอล สามารถพิมพ์ผลวิเคราะห์ได้
Ultrasonic Flowmeter
เครื่องทดสอบอัตราการไหลของน้ำในเส้นท่อ


ขอบเขตในการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง


ระบบแบตเตอรี่

ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น วัดกระแสไฟของแบตเตอรี่ / ตรวจสอบสภาพสายไฟ และขั้วแบตเตอรี่ ขันจุดต่อของขั้วพร้อมกับทาจาระบี และทำความสะอาด


ระบบเครื่องยนต์ดีเชล

ตรวจสอบสภาพ และวัดระดับน้ำมันเครื่อง / ตรวจสอบสภาพกรองน้ำมันเชื้อเพลิง


ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค และเปลี่ยน

ตรวจสภาพของไส้กรองอากาศ ทำความสะอาด


ระบบระบายความร้อน

ทำการตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจสอบรอยรั่วซึม ตรวจสอบท่อของระบบระบายความร้อน ตรวจเช็คระบบสายพานพัดลม และระบบปั๊มน้ำหล่อเย็น

 • - ทดสอบ Drain น้ำที่ปะปนอยู่กับนํ้ามันในกรองดีเซลทิ้ง
 • - ตรวจสอบถังล่อน้ำ และระดับน้ำดับเพลิง
 • - ตรวจสภาพ และทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ของ Jockey Pump

ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 • - ตรวจสอบสภาพถังล่อน้ำ ระดับน้ำในถังล่อ และสภาพท่อสายส่งน้ำ
 • - ตรวจสอบสภาพ Jockey Pump และทดสอบประสิทธิภาพ พร้อมวัดค่าแรงดัน

ตรวจสภาพและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Fire Pump ที่ตู้ Control

ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ


ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายนอก
 • - OS&Y Gate Valve ด้านจ่ายเปิดสุด
 • - Supervisory Switch อยู่ในตำแหน่ง N/O
 • - ตรวจสอบ Check Valve ท่อด้านจ่าย
 • - ตรวจสอบ Flexible Joint ทั้งด้านดูด-ด้านจ่าย
 • - Flow Meter ของท่อด้าน Bypass Valve
 • - ตรวจสอบ Automatic Air Vent

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ Fire Pump ,ชุดเพลา, การทำงานของเกจวัดแรงดัน และทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • - ตรวจสอบสภาพ และประสิทธิภาพ
 • - ตรวจสอบสภาพ และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์การซ่อมบำรุง
 • - ตรวจสอบอุณหภูมิของ Fire Pump ขณะทำการทดสอบ

การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง
 • - ทดสอบการฉีดน้ำจากตู้ FHC
 • - ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำดับเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
 • - ตรวจสอบและทดสอบกาารเปิด - ปิด วาล์วน้ำตู้ FHC

Performance Test การทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump ตามมาตรฐาน วสท.
 • - ติดตั้งจุดตรวจวัดการไหลด้วยเครื่อง Ultrasonic Flowmeter
 • - เชื่อมต่อเครื่อง Ultrasonic Flowmeter กับจัดรับ-ส่งสัญญาณ
 • - เครื่อง Ultrasonic Flowmeter ประมวลผลการทดสอบ
 • - ตรวจวัดความเร็วรอบขณะทำการทดสอบ Performance Test Fire Pump
 • - ทดสอบที่อัตราการไหล 0% Rated
 • - Flowmeter
  • - ทดสอบที่อัตราการไหล 150% Rated
  • - อ่านค่าแรงดันที่ Pressure Gauge ด้านจ่าย
  • - ตรวจสอบสภาพน้ำของบ่อน้ำสำรอง

รายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติม